“မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ”


 
အဆင့်(၁) မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းအောက်မှ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်ကို Click နှိပ်ရန်၊
အဆင့်(၂) သုံးစွဲသူအမည်/ လျှို့ဝှက် Code ဖြင့် ဝင်၍ အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်ကို Click နှိပ်၍ သုံးစွဲသူ၏ email ဖြင့် ဝင်၍ Account အားမှတ်ပုံတင်ရန်၊
အဆင့်(၃) Account အသစ်ဖွင့်ထားသည့် သုံးစွဲသူအမည်၊ လျှို့ဝှက် Code ဖြင့်ဝင်၍ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် "ဝင်ရန်" ကို Click နှိပ်ပါ၊
အဆင့်(၄) လျှောက်ထားလိုသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအား ရွေးချယ်ရန်၊
အဆင့်(၅) SME အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်အားဦးစွာဖတ်၍ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအား ခွဲခြား၍ "Click" နှိပ်ရန်၊
အဆင့်(၆) Passport Size ဓါတ်ပုံ(နောက်ခံအပြာရောင်ဖြင့်) အား Upload ပြုလုပ်ရန်၊
အဆင့်(၇) ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်အလိုက် အချက်အလက်များဖြည့်သွင်း၍ အဆင့်တိုင်းတွင် Click နှိပ်ရန်ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
အဆင့်(၈) ပူးတွဲအချက်အလက်များဟု ဖော်ပြထားသည့် နေရာတွင် ပူးတွဲအထောက်အထားများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ရယူထားသည့် လိုင်စင်(သို့မဟုတ်) ပါမစ်(သို့မဟုတ်) ထောက်ခံချက်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူများကို Upload ပြုလုပ်ရန်၊
အဆင့်(၉) အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ရာတွင် ဖြည့်စွက်ရန်မရှိသည့်နေရာများတွင် (-) ဖြင့် ဖော်ပြရန်၊
အဆင့်(၁၀) အချက်အလက်များအားလုံးပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက "ပေးပို့မည်" ကို နှိပ်ရန်။