“မှတ်ပုံတင်ရန် လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ”


 
 • SME လုပ်ငန်းရှင်သည် အသေးစားလုပ်ငန်း(သို့) အလတ်စားလုပ်ငန်း (သို့) အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်း(၂)မျိုးလုံးကို လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံသားမှ ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းအမျိုး အစား လုပ်ဆောင်သောသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (နိုင်ငံသားဆိုရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူပါ အကျုံးဝင်ပါသည်။)
 • ဝန်ထမ်းဦးရေသတ်မှတ်ရာတွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဦးရေ ဖြစ်ရပါမည်။ (အချိန်ပိုင်း၊ ယာယီနှင့် အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်းများ မပါဝင်ပါ။)
 • အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် တင်ပြနိုင်ရမည်။
 • အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိမည် -
  • ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသောပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှု မရှိခြင်း၊
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက် နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊
  • မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်း၊
  • လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊