အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်


စဉ် အတန်းအစား အရွယ်အစား
အသေးစားလုပ်ငန်း အလတ်စားလုပ်ငန်း
၁။ လုပ်သားဦးရေ
(က) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ≤ ၅၀ > ၅၀ ≤၃၀၀
(ခ) လုပ်အားအခြေပြု ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း (သို့) လက်ခစားလုပ်ငန်း ≤ ၃၀၀ > ၃၀၀≤ ၆၀၀
(ဂ) လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး ≤ ၃၀ > ၃၀ ≤ ၆၀
(ဃ) လက်လီရောင်းဝယ်ရေး ≤ ၃၀ > ၃၀ ≤ ၆၀
(င) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ≤ ၃၀ > ၃၀ ≤ ၁၀၀
(စ) အခြားလုပ်ငန်း ≤ ၃၀ > ၃၀ ≤ ၆၀
၂။ မတည်ရင်းနှီးငွေ(ကျပ်သန်း)
(က) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ≤ ၅၀၀ > ၅၀၀ ≤ ၁၀၀၀
(ခ) လုပ်အားအခြေပြုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း(သို့)လက်ခစားလုပ်ငန်း ≤ ၅၀၀ > ၅၀၀ ≤ ၁၀၀၀
၃။ လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(ကျပ်သန်း)
(က) လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး ≤ ၁၀၀ > ၁၀၀ ≤ ၃၀၀
(ခ) လက်လီရောင်းဝယ်ရေး ≤ ၅၀ > ၅၀ ≤ ၁၀၀
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ≤ ၁၀၀ > ၁၀၀ ≤ ၂၀၀
(ဃ) အခြားလုပ်ငန်း ≤ ၅၀ > ၅၀ ≤၁၀၀